รายวิชาที่มีอยู่

หลักสูตร โครงสร้าง 43แฟ้ม สำหรับผู้ดูแลระบบ

แนะนำโครงสร้าง 43แฟ้ม

หลักสูตรการใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless สำหรับเภสัชกร

หลักสูตรการใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless สำหรับเภสัชกร ควรครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วยในแบบไม่มีเอกสาร (Paperless) เพื่อให้เภสัชกรสามารถใช้งานระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรอาจประกอบไปด้วย:

1. การแนะนำระบบ BMS-IPD Paperless

 • ภาพรวมของระบบ BMS-IPD Paperless
 • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้ระบบ

2. การจัดการคำสั่งแพทย์

 • การรับและตรวจสอบคำสั่งแพทย์
 • การบันทึกและจัดการคำสั่งยา
 • การปรับปรุงและติดตามสถานการณ์สั่งยา
 • การตรวจสอบและรายงานการใช้ยา

3. การออกใบสั่งยาและการตรวจสอบ

 • การออกใบสั่งยาและการตรวจสอบความถูกต้อง
 • การพิมพ์และส่งต่อใบสั่งยาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ระบบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลผู้ป่วยและการจัดการยาภายในโรงพยาบาล

 • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 235
หลักสูตรเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบ BMS-IPD Paperless

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบ BMS-IPD Paperless เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในการติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยเฉพาะในส่วนของแผนกผู้ป่วยใน (IPD - Inpatient Department) ซึ่งมีระบบ BMS -IPD Paperless เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้สามารถครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังนี้:

1. บทนำเกี่ยวกับระบบ BMS-IPD Paperless

 • ความสำคัญของระบบ BMS-IPD Paperless: ทำไมระบบนี้ถึงมีความสำคัญในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
 • ประโยชน์ของระบบ Paperless: ลดการใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และลดความผิดพลาด

2. การวางแผนและการเตรียมความพร้อม

 • การวิเคราะห์ความต้องการของโรงพยาบาล: วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาที่พบในปัจจุบัน
 • การออกแบบระบบ: วางแผนการออกแบบระบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพยาบาล

3. การติดตั้งและการตั้งค่า

 • ขั้นตอนการติดตั้งระบบ: การติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • การตั้งค่าระบบ: การตั้งค่าเบื้องต้นของระบบเพื่อให้พร้อมใช้งาน

4. การฝึกอบรมและการสนับสนุน

 • การฝึกอบรมผู้ใช้งาน: การจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การให้การสนับสนุนหลังการติดตั้ง: การดูแลและสนับสนุนการใช้งานระบบหลังจากการติดตั้ง

5. การบำรุงรักษาระบบ

 • การบำรุงรักษาและการอัพเดตระบบ: การบำรุงรักษาและการอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ BMS-IPD Paperless อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้กระดาษและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

 • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 178
หลักสูตร การใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless ใน HOSxP V.4 สำหรับสหวิชาชีพ

การ Admit ผู้ป่วยเพื่อเข้าระบการรักษาด้วยระบบ BMS-Paperless   เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบจะช่วยให้แพทย์สามารถบันทึกคำสั่งรักษาและบริหารจัดการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ BMS-Paperless สำหรับแพทย์นั้น แพทย์จะสามารถใช้งานตวามสามารถของระบบดังนี้:

●   เข้าถึงประวัติและข้อมูลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม HOSxP ภายในโรงพยาบาลได้ทุกจุด ไม่ต้องรอดูข้อมูลจากชาร์ทผู้ป่วย

●   บันทึกข้อมูลการรักษา รายการยา รายการหัตถการ รายการ Lab,X-Ray หรือรายการคำสั่งการรักษาต่าง ๆ สั่งผ่านระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ไม่ต้องรอเขียนลง Order Sheet กระดาษ ลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน และการคัดลอกจากลายมือ

●   การติดตามผู้ป่วยผ่านทางระบบ Dashboard รายการคำสั่งการรักษา คำสั่ง Admit รายการคำสั่งจะไปแสดงที่จุดบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

●   แชร์ข้อมูลระหว่างทีมแพทย์ และทีมสหวิชาชีพได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ผ่านหน้าจอการบันทึก Progress Note ของแพทย์

การใช้ระบบ Paperless ไม่เพียงแค่ช่วยลดการใช้กระดาษและประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้ท่านสามารถให้บริการที่แม่นยำและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

เราหวังว่าระบบ Paperless ของเราจะช่วยให้ท่านสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วยของท่าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่าน

 • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 233
หลักสูตร การใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless ใน HOSxP V.4 สำหรับพยาบาล

หลักสูตรการใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless สำหรับพยาบาลเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้พยาบาลได้รับความรู้และทักษะในการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแบบไร้กระดาษในแผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department) หลักสูตรนี้จะช่วยให้พยาบาลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้กระดาษในการทำงานประจำวัน เนื้อหาของหลักสูตรสามารถครอบคลุมดังนี้:

1. บทนำเกี่ยวกับระบบ BMS-IPD Paperless

 • ความสำคัญของระบบ BMS-IPD Paperless: อธิบายถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบในการทำงานของพยาบาล
 • การเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระดาษเป็น Paperless: ทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อดีของระบบไร้กระดาษ

2. การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

 • การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่: วิธีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่เข้าสู่ระบบ
 • การปรับปรุงและการแก้ไขข้อมูล: วิธีการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยที่มีอยู่แล้ว
 • การจัดการข้อมูลการเข้ารับการรักษา: การบันทึกและติดตามข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
 • การจัดการข้อมูลการรักษาและการพยาบาล: การบันทึกข้อมูลการรักษาและการพยาบาลที่ได้รับ
 • การบันทึกการดูแลผู้ป่วย: การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวัน
 • การติดตามผลการรักษา: วิธีการติดตามและบันทึกผลการรักษาและการตอบสนองของผู้ป่วย

       หลักสูตรนี้จะช่วยให้พยาบาลมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 233
หลักสูตร การใช้งานระบบ BMS-IPD Paperless ใน HOSxP V.4 สำหรับแพทย์

การ Admit ผู้ป่วยเพื่อเข้าระบการรักษาด้วยระบบ BMS-Paperless   เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบจะช่วยให้แพทย์สามารถบันทึกคำสั่งรักษาและบริหารจัดการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ BMS-Paperless สำหรับแพทย์นั้น แพทย์จะสามารถใช้งานตวามสามารถของระบบดังนี้:

●   เข้าถึงประวัติและข้อมูลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม HOSxP ภายในโรงพยาบาลได้ทุกจุด ไม่ต้องรอดูข้อมูลจากชาร์ทผู้ป่วย

●   บันทึกข้อมูลการรักษา รายการยา รายการหัตถการ รายการ Lab,X-Ray หรือรายการคำสั่งการรักษาต่าง ๆ สั่งผ่านระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ไม่ต้องรอเขียนลง Order Sheet กระดาษ ลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน และการคัดลอกจากลายมือ

●   การติดตามผู้ป่วยผ่านทางระบบ Dashboard รายการคำสั่งการรักษา คำสั่ง Admit รายการคำสั่งจะไปแสดงที่จุดบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

●   แชร์ข้อมูลระหว่างทีมแพทย์ และทีมสหวิชาชีพได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ผ่านหน้าจอการบันทึก Progress Note ของแพทย์

การใช้ระบบ Paperless ไม่เพียงแค่ช่วยลดการใช้กระดาษและประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้ท่านสามารถให้บริการที่แม่นยำและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

เราหวังว่าระบบ Paperless ของเราจะช่วยให้ท่านสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วยของท่าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่าน

 • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 231
หลักสูตรการบันทึกรหัสทางเภสัชกรรม

          หลักสูตรสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในการเรียนรู้และเข้าใจรหัสทางเภสัชกรรมทั้ง 6 หมวด 29 รหัส และสามารถบันทึกรหัสทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกรวดเร็ว และมีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนรวมทั้งบันทึกตามหลักการและแนวทางการบันทึกด้วยรูปแบบ SOAP และ PCNE/PCNT ด้วยเครื่องมือการบันทึกรหัสทางเภสัชกรรม ซึ่งพัฒนาในรูปแบบของ Pharmacy intervention code recording tool หรือ Rx intervention application 

 • อาจารย์: Piyawan Tangbandi
 • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: ยังไม่มีนักเรียนในรายวิชานี้